test

Členská schůze 2018

Dne 5. 6. 2018 se uskuteční od 18:00 členská schůze BDW jako tradičně bude v prostorách školní jídelny ZŠ Želenice.

P R O G R A M jednání členské schůze (dále jen ČS) Bytového družstva Weberova (dále jen BDW), konané dne 5. 6. 2018 od 18,00 hod. v ZŠ Děčín 6

1)     Uvítání přítomných a seznámení s programem ČS. Provede: dr. Švec

2)      Vyhodnocení účasti členů BDW na jednání ČS a zjištění, zda je schůze usnášení schopná. Provede: pí Bírovková

3)     Informace o činnosti představenstva BDW od poslední ČS konané dne 13. 6. 2017.

a) obecná stručná správa o organizační a administrativní činnosti (pí. Bírovková),

b) zpráva o hospodaření a finanční situaci BDW (pí Pokorná),

c) zpráva o právních záležitostech družstva (dr. Švec),

d) zpráva o postupu revitalizace bytového domu ve vlastnictví družstva (p. Světelský).

4)     Seznámení s účetní uzávěrkou BDW za rok 2017. Provede: pí Pokorná

5)     Zpráva o činnosti KRK BDW za období od poslední ČS BDW konané dne 13. 6. 2017. Provede: Ing. Matoušek

6)     Zpráva o činnosti domovníků za období od poslední ČS BDW konané dne 13. 6. 2017. Provede: pí Dědičová, pí Krejčiříková, pí Krejčí Danuše a pí Karasová

7)     Projednání „Rozhodnutí BDW č.1/2018 k užívání modernizovaných částí bytového domu, přijaté v souladu s čl. 13, odst. 2, písm.

a) stanov BDW s odkazem na § 731 odst. 1, písm.

b) z.č. 90/2012 Sb. Provede: dr. Švec

8)     Projednání předpisu o ochraně osobních údajů v BDW. Provede: dr. Švec

9)     Projednání vzdání se členství a funkce v představenstvu BDW p. Pejpka Miroslava. Provede: dr. Švec.

10)    Návrh na volbu nového člena představenstva za odstoupivši ho p.  Pejpka Miroslava. Provede: dr. Švec

11)    Dle ustanovení § 59 ZOK projednání a schválení příkazní smlouvy na výkon funkce nového člena představenstva BDW . Provede: dr. Švec

12)    Návrh na odměny členů představenstva a kontrolní komise BDW. Provede:dr. Švec

13)    Seznámení ČS s návrhem na usnesení. Provede: dr. Švec

14)    Diskuse k návrhu na usnesení a k různému. Řídí: dr. Švec

15)    Schválení návrhu usnesení ČS BDW. Řídí: dr. Švec

16)    Závěr. Provede: dr. Švec